പാരാസിംപതിറ്റിക് നാഡീവ്യവസ്ഥയെ സജീവമാക്കുന്നതിലൂടെ സമ്മർദ്ദവും രക്തസമ്മർദ്ദവും കുറയ്ക്കുന്നു.   ശ്വസന ശക്തിയും സഹിഷ്ണുതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധ, ഏകോപനം, മോട്ടോർ നിയന്ത്രണം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

Training Scheduled

Pre-Class Activities : >> 1 Minutes>> 2 Minutes >> 3 Minutes >> 6 Minutes


Breathing Classes :  >> 9 Minutes >> 12 Minutes >> 15 Minutes >> 18 Minutes >> 21 Minutes >> 24 Minutes >> 27 Minutes


[ആദ്യം ഈ വീഡിയോ നന്നായി മനസിലാകുന്നതുവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുക, എന്നിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കുക ആദ്യം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല എന്നാലും കുറച്ചേ ചെയ്തുള്ളു എങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കണം,  രെജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം : | [Registration Form]


Natural BreathingBasic Abdominal breathingThoracic breathingClavicular breathingYogic breathingDeep breathing  | Fast breathingViloma – Interrupted BreathingAnulomVilom – Alternate Nostril BreathingCooling Breath – Sheetali, Sitkari, Kaki mudraUjjayi – Victorious BreathBhramari – Humming Bee Breath |Bhastrika – Bellow’s BreathSurya Bhedan – Right Nostril Breathing | Chandra Bhedan – Left Nostril Breathing | Interchange Breathing | Rescue Breathing

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.