കായിക താരങ്ങൾക്കുള്ള യോഗ പരിശീലനം

മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ഗുണങ്ങൾ അത് ഒരു കായികതാരത്തിന്റെ പ്രകടനം വർദ്ധിപ്പിക്കും. സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കാനും വിശ്രമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ആരോഗ്യകരമായ ഉറക്ക രീതികളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. അമിത ആയാസത്തിന് സാധ്യതയുള്ള കായികതാരങ്ങൾക്ക് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. വഴക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് മുതൽ മത്സരത്തിന് ആവശ്യമായ മാനസിക പ്രതിരോധം വളർത്തുന്നത് വരെ യോഗ നേട്ടങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ കായികതാരങ്ങൾക്കും യോഗ അത്യാവശ്യമാണ്. കായിക ഇനങ്ങളുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ യോഗയ്ക്ക് കഴിയും. യോഗ ആന്തരിക സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുകയും ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പേശികളുടെ വഴക്കം, ആഴത്തിലുള്ള ശ്വസന വ്യായാമം ശരീര കോശങ്ങളിലേക്ക് ഓക്സിജൻ അയയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. യോഗ  കാലുകളുടെയും തോളുകളുടെയും കാഠിന്യവും പേശികളുടെ പിരിമുറുക്കവും ലഘൂകരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഫോക്കസ്, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, മൊബിലിറ്റി, ബലം എന്നിവ സ്വയം ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കാൻ കായികതാരത്തിന് ആവശ്യമാണ്. കായിക താരങ്ങൾ അതാത് സ്പോർട്സ് ഇനങ്ങളിൽ ഉള്ള പരിശീലനം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ…

Yoga for Athletics Players | Yoga for Aquatic Players | Yoga for Badminton Players  | Yoga for Basketball Players  | Yoga for Cycling Players  | Yoga for Football Players  | Yoga for Kho Kho Players  | Yoga for Tennis Players  | Yoga for Volleyball Players  | Yoga for Rifle Players  | Yoga for Weight Lifting Players  | Yoga for Judo Players  | Yoga for Archery Players  | Yoga for Taekwondo Players  | Yoga for Softball Players  | Yoga for Mountaineering Players  | Yoga for Canoeing and Kayaking Players  | Yoga for Fencing Players  | Yoga for Roller Skating Players  | Yoga for Body Building Players  | Yoga for Karate Players  | Yoga for Throw Ball Players  | Yoga for Gymnastic Players  | Yoga for Baseball Players  | Yoga for Wushu Players  | Yoga for Sports Yoga Players |

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.