ഡയഫ്രത്തിന്റെ വേഗത്തിലുള്ള ചലനം ദഹന അവയവങ്ങൾക്കും ശ്വാസകോശങ്ങൾക്കും ഹൃദയത്തിനും മസാജ് നൽകുന്നു, അവയുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ശരീരത്തിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രാണനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേഗത്തിലുള്ള ശ്വസനം നല്ലതാണ്. ഈ രീതിക്ക് അധിക മ്യൂക്കസ് ഒഴിവാക്കാനും സൈനസൈറ്റിസ്, ജലദോഷം മുതലായവ നീക്കം ചെയ്യാനും കഴിയും.

Training Scheduled

Pre-Class Activities : >> 1 Minutes>> 2 Minutes >> 3 Minutes >> 6 Minutes


Breathing Classes :  >> 9 Minutes >> 12 Minutes >> 15 Minutes >> 18 Minutes >> 21 Minutes >> 24 Minutes >> 27 Minutes


[ആദ്യം ഈ വീഡിയോ നന്നായി മനസിലാകുന്നതുവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുക, എന്നിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കുക ആദ്യം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല എന്നാലും കുറച്ചേ ചെയ്തുള്ളു എങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കണം,  രെജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം : | [Registration Form]


Natural BreathingBasic Abdominal breathingThoracic breathingClavicular breathingYogic breathingDeep breathing  | Fast breathingViloma – Interrupted BreathingAnulomVilom – Alternate Nostril BreathingCooling Breath – Sheetali, Sitkari, Kaki mudraUjjayi – Victorious BreathBhramari – Humming Bee Breath |Bhastrika – Bellow’s BreathSurya Bhedan – Right Nostril Breathing | Chandra Bhedan – Left Nostril Breathing | Interchange Breathing | Rescue Breathing

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.