യോഗ ഒരു തരത്തിലും എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ല – യോഗ അഭ്യസിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രായം, എത്ര തൂക്കം, ഉപജീവനത്തിനായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മതം എന്നിവയിലല്ല. യോഗ ഏതാണ്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാണ്.


Pre-Class Activities : >> 5 Minutes>> 10 Minutes >> 15 Minutes 


Yoga Classes : 15 Minutes >> 30 Minutes >> 45 Minutes >> 60 Minutes >> 75 Minutes >> 90 Minutes >> 120 Minutes


[ആദ്യം ഈ വീഡിയോ നന്നായി മനസിലാകുന്നതുവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുക, എന്നിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കുക ആദ്യം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല എന്നാലും കുറച്ചേ ചെയ്തുള്ളു എങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കണം]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.