ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആർത്തവ ആരംഭം മുതൽ ആർത്തവവിരാമം വരെ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു, പ്രത്യുൽപാദന ജീവിതചക്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധാരണ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഹോർമോൺ സംക്രമണങ്ങൾ, അതായത് ആർത്തവവിരാമം, ഗർഭം, പ്രസവാനന്തര കാലഘട്ടം, പ്രത്യുൽപാദന പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വൈകാരികവും ശാരീരികവുമായ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രതിമാസ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അനുഭവപ്പെടാം. ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളും ആർത്തവവിരാമത്തിന് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചില നെഗറ്റീവ് വൈകാരിക, ശാരീരിക, അല്ലെങ്കിൽ ആപേക്ഷിക ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കഠിനവും ദുർബലവുമാണ്. മാനസിക ക്ഷോഭം എന്നിവ വൈകാരിക ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, അതേസമയം ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളിൽ ക്ഷീണം, ശരീരവണ്ണം  എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. യോഗ പരിശീലനം ശരീരത്തിലെ സമ്മർദ്ദവും പിരിമുറുക്കവും കുറയ്ക്കുന്നതിനും ആഴത്തിലുള്ള വിശ്രമം വളർത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. 


Pre-Class Activities : >> 5 Minutes>> 10 Minutes >> 15 Minutes 


Yoga Classes : 15 Minutes >> 30 Minutes >> 45 Minutes >> 60 Minutes >> 75 Minutes >> 90 Minutes >> 120 Minutes


[ആദ്യം ഈ വീഡിയോ നന്നായി മനസിലാകുന്നതുവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുക, എന്നിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കുക ആദ്യം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല എന്നാലും കുറച്ചേ ചെയ്തുള്ളു എങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കണം]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.