-യോഗ പരിശീലനം-

വേദന, നീർവീക്കം, എല്ലിന്മേൽ ചതവ് എന്നിവ കാരണം ബ്രോക്കൺ ക്ലാവിക്കിൾ നിങ്ങളുടെ കൈ ഉയർത്താൻ പ്രയാസമുണ്ടാക്കാം. ഒരു രോഗത്തിൻറെയും മൂർദ്ധന്യാവസ്ഥയിൽ ആരും യോഗ ചെയ്യാറില്ല, രോഗ-പ്രതിരോധമെന്ന നിലയിൽ രോഗം വരുന്നതിനുമുമ്പോ? അതല്ലങ്കിൽ രോഗം ശമിച്ചതിനു ശേഷം അതിൽനിന്നുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിലോ ആണ് യോഗ പരിശീലനം ചെയ്യേണ്ടത്.  ഇതൊന്നു കണ്ടു നോക്കൂ…

Training Scheduled

Beginners : Level-II (C) (Yoga Exercises)

[ആദ്യം പരിശീലിക്കേണ്ട ഈ വ്യായാമമുറകൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലങ്കിൽ ശാരീരിക പരിക്കുകളും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. ഈ പാഠ്യ പദ്ധതി നിങ്ങളുടെ രോഗാവസ്ഥ മനസിലാക്കി തയ്യാർ ചെയ്തതാണ്‌. നിങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഉണർവും ഉന്മേഷവും ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം ശാരീരിക ബലഹീനതകൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു പരിഹാരവും ആകും]

Week 1 : Training Module | Week 2 : Training Module |  Week 3 : Training Module | Week 4 : Training Module |Week 5 :  Training Module | Week 6 :  Training Module | Week 7 :  Training Module |Week 8 : Training Module | Week 9 :  Training Module | Week 10 : Training Module | Week 11 : Training Module |Week 12 : Training Module | Week 13 : Training Module | Week 14 : Training Module | Week 15 : Training Module | Week 16 : Training Module | Week 17Training Module | Week 18: Training Module | 


Beginners : Level-II (B) (Yoga Exercises)

|Week 19: Training Module | Week 20: Training Module | Week 21 : Training Module | Week 22: Training Module |Week 23: Training Module | Week 24: Training Module | Week 25: Training Module | Week 26: Training Module |Week 27: Training Module | Week 28: Training Module | Week 29 : Training Module | Week 30: Training Module |Week 31 : Training Module | Week 32: Training Module | Week 33 : Training Module | Week 34: Training Module | Week 35 : Training Module | Week 36 : Training Module |

Beginners : Level-II (A) (Yoga Exercises)

Week 37 : Training Module | Week 38 : Training Module | Week 39 : Training Module | Week 40 : Training Module | Week 41 : Training Module | Week 42 : Training Module |Week 43 : Training Module | Week 44 : Training Module | Week 45 : Training Module | Week 46 : Training Module | Week 47 : Training Module | Week 48 : Training Module | Week 49 : Training Module | Week 50 : Training Module | Week 51 : Training Module | Week 52 : Training Module |  Download Certificate


Children’s, Youth’s Yoga Training & Special Yoga Training 

കുട്ടികൾക്കുള്ള യോഗ | (Yoga for Kid’s)കൗമാരക്കാർക്കുള്ള യോഗ | (Yoga for Teens) | യുവജനങ്ങൾക്കുള്ള യോഗ (Yoga for Youth) വനിതകൾക്കുള്ള യോഗ | (Yoga for Women)പ്രായമായവർക്കുള്ള യോഗ | (Yoga for Seniors)ഗർഭകാലത്തെ യോഗ | (Prenatal Yoga) | ആർത്തവവിരാമക്കാർക്കുള്ള യോഗ | (Gentle Yoga)ജീവനക്കാർക്കുള്ള യോഗ | (Corporate Yoga) |


| Yoga for Heart Disease | Yoga for Allergy | Yoga for Addictions | Yoga for Asthma | Yoga for Headaches | Yoga for Personality Disorders | Yoga for Sleep Disorders | Yoga for Balance Disorder | Yoga for Thyroid Disorders | Yoga for Parathyroid Disorders | Yoga for Spine Disorders | Yoga for Arthritis | Yoga for Depression | Yoga for Menopause Disorders | Yoga for Shoulder Pain | Yoga for Knee Pain | Yoga for Hip Pain | Yoga for Elbow Pain | Yoga for Foot & Ankle Pain | Yoga for ADHD | Yoga for Anxiety|

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.