-യോഗ പരിശീലനം-

“ലാറ്റക്സ്” എന്ന പദം ബ്രസീലിയൻ റബ്ബർ ട്രീയുടെ സ്രവത്തിലെ പ്രോട്ടീനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (ഹെവ ബ്രസിലിയൻസിസ്). ആ സ്രവത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച “പ്രകൃതിദത്ത റബ്ബർ ഉൽ‌പന്നങ്ങളെ” ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബലൂണുകൾ, റബ്ബർ ബാൻഡ്, കോണ്ടം, ഡയഫ്രം, റബ്ബർ ഗാർഹിക കയ്യുറകൾ, റബ്ബർ പന്തുകൾ, തലപ്പാവു, ചില ആളുകൾക്ക് വായുവിലെ ലാറ്റക്സ് നാരുകൾ ശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ അലർജി ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരു രോഗത്തിൻറെയും മൂർദ്ധന്യാവസ്ഥയിൽ ആരും യോഗ ചെയ്യാറില്ല, രോഗ-പ്രതിരോധമെന്ന നിലയിൽ രോഗം വരുന്നതിനുമുമ്പോ? അതല്ലങ്കിൽ രോഗം ശമിച്ചതിനു ശേഷം അതിൽനിന്നുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിലോ ആണ് യോഗ പരിശീലനം ചെയ്യേണ്ടത്.  ഇതൊന്നു കണ്ടു നോക്കൂ…. എന്നാൽ തുടങ്ങുകയല്ലേ ? .

Training Scheduled

Beginners : Level-II (C) (Yoga Exercises)

[ആദ്യം പരിശീലിക്കേണ്ട ഈ വ്യായാമമുറകൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലങ്കിൽ ശാരീരിക പരിക്കുകളും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. ഈ പാഠ്യ പദ്ധതി നിങ്ങളുടെ രോഗാവസ്ഥ മനസിലാക്കി തയ്യാർ ചെയ്തതാണ്‌. നിങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഉണർവും ഉന്മേഷവും ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം ശാരീരിക ബലഹീനതകൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു പരിഹാരവും ആകും]

Week 1 : Training Module | Week 2 : Training Module |  Week 3 : Training Module | Week 4 : Training Module |Week 5 :  Training Module | Week 6 :  Training Module | Week 7 :  Training Module |Week 8 : Training Module | Week 9 :  Training Module | Week 10 : Training Module | Week 11 : Training Module |Week 12 : Training Module | Week 13 : Training Module | Week 14 : Training Module | Week 15 : Training Module | Week 16 : Training Module | Week 17Training Module | Week 18: Training Module | 


Beginners : Level-II (B) (Yoga Exercises)

|Week 19: Training Module | Week 20: Training Module | Week 21 : Training Module | Week 22: Training Module |Week 23: Training Module | Week 24: Training Module | Week 25: Training Module | Week 26: Training Module |Week 27: Training Module | Week 28: Training Module | Week 29 : Training Module | Week 30: Training Module |Week 31 : Training Module | Week 32: Training Module | Week 33 : Training Module | Week 34: Training Module | Week 35 : Training Module | Week 36 : Training Module |

Beginners : Level-II (A) (Yoga Exercises)

Week 37 : Training Module | Week 38 : Training Module | Week 39 : Training Module | Week 40 : Training Module | Week 41 : Training Module | Week 42 : Training Module |Week 43 : Training Module | Week 44 : Training Module | Week 45 : Training Module | Week 46 : Training Module | Week 47 : Training Module | Week 48 : Training Module | Week 49 : Training Module | Week 50 : Training Module | Week 51 : Training Module | Week 52 : Training Module |  Download Certificate


Children’s, Youth’s Yoga Training & Special Yoga Training 

കുട്ടികൾക്കുള്ള യോഗ | (Yoga for Kid’s)കൗമാരക്കാർക്കുള്ള യോഗ | (Yoga for Teens) | യുവജനങ്ങൾക്കുള്ള യോഗ (Yoga for Youth) വനിതകൾക്കുള്ള യോഗ | (Yoga for Women)പ്രായമായവർക്കുള്ള യോഗ | (Yoga for Seniors)ഗർഭകാലത്തെ യോഗ | (Prenatal Yoga) | ആർത്തവവിരാമക്കാർക്കുള്ള യോഗ | (Gentle Yoga)ജീവനക്കാർക്കുള്ള യോഗ | (Corporate Yoga) |


| Yoga for Heart Disease | Yoga for Allergy | Yoga for Addictions | Yoga for Asthma | Yoga for Headaches | Yoga for Personality Disorders | Yoga for Sleep Disorders | Yoga for Balance Disorder | Yoga for Thyroid Disorders | Yoga for Parathyroid Disorders | Yoga for Spine Disorders | Yoga for Arthritis | Yoga for Depression | Yoga for Menopause Disorders | Yoga for Shoulder Pain | Yoga for Knee Pain | Yoga for Hip Pain | Yoga for Elbow Pain | Yoga for Foot & Ankle Pain | Yoga for ADHD | Yoga for Anxiety|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *