ശാരീരികക്ഷമതയും രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെയും യോഗ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും പിരിമുറുക്കമുള്ള അന്തരീക്ഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും അവരുടെ ശാരീരിക ക്ഷേമം നിലനിർത്തുന്നതിനും അവരുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും യോഗ പരിശീലനം 20 – 30 പ്രായം ഉള്ളവർക്ക്  പ്രയോജനം ചെയ്യും. സ്വയം അല്ലങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയും ബന്ധുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ തുടങ്ങി സഹകരിച്ചും പരിശീലനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതരത്തിലുള്ള പാഠ്യപദ്ധതിയാണ് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ.. ഈ പരിശീലനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്  Increased flexibility | Improved respiration | Improved energy and vitality | Balanced metabolism | Improved athletic health | Increased muscle tone | Improved cardio health | Weight reduction | Stress management ഇവയാണ്. 


Class Length: | 5 Minutes | 10 Minutes | 15 Minutes | 30 Minutes | 45 Minutes | 60 Minutes | 75 Minutes | 90 Minutes | 120 Minutes


[ആദ്യം ഈ വീഡിയോ നന്നായി മനസിലാകുന്നതുവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുക, എന്നിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കുക ആദ്യം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല എന്നാലും കുറച്ചേ ചെയ്തുള്ളു എങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കണം] 

  20 – 30 പ്രായം ഉള്ളവർക്കുള്ള  രെജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം : | [Registration Form]