Sports Yoga CHAMPIONSHIP

Sub Junior Group –A: Vrikshasana | Padahastasana | Ustrasana | Sasangasana | Akarna Dhanurasana | Garabhasana | Eka Pada Sikandasana | Sarvangasana | Chakrasana | Dhanurasana, Sub Junior Group-B: Trikonasana | Purna Ushtrasana | Paschimottanasana | Eka Pada Sikandhasana | Akarna Dhanurasana | Kukkutasana | Yoga Nidrasana | Sarvangasana | Chakrasana | DhanurasanaSub junior Group-C: Garudasana | Parsvakonasana | Vibhakta PaschimottanasanaBakasana | Purna Supta Vajrasana | Utthit Eka Pada SikandhasanaPadam Sarvangasana | Eka Pada Chakrasana | Matsyasana | Purna Dhanurasana, Junior Group-A: Virbhadrasana | Parsvakonasana | Ardha Baddha Padam Paschimottasana | Kukkutasana | Purna Supta Vajrasana | Titibhasana | Eka Pada Viparit Dandasana | Supta Konasana | Vibhakta Viparit Suptasana | Purna Dhanurasana, Junior Group-B: Vatayanasana | Purna Chakrasana | Parivartita Parsvakonasana | Vibhakta Paschimottanasana | Padam Bakasana | Purna Matsyendrasana | Koundinyasana | Padma SarvangasanaPurna Shalabhasana | Padangushth Dhanurasana, Senior Group –A : Trivikramasana | Purna Chakrasana | Uthita Paschimottasana | Koundinyasana | Parivartita Parsvakonasana | Omkarasana | Purna Matsyendrasana | Karan Pitthasana | Purna Dhanurasana | Sirsasana , Senior Group –B: Natarajasana | Dandyaman Janusirshasana | Uthita Paschimottasana | Sethubandha Chakrasana | Hanumana Asana | Kurmasana | Koundinyasana | Eka Pada Sethu Bandha Sarvangasana | Padangushth Dhanurasana | Padam Sirshasana, Senior Group –C: Vatayanasana | Virbhadrasana | Hanumana Asana | Ardh Badh Padam Paschimottanasana | Baddha Padmasana | Padam Mayurasana | Ardha Matsyendrasana | Sethu Bandh Sarvangasana | Padam Sirshasana | Eka Pada Chakrasana, Senior Group –C : Garudasana | Sirsha Padangusthasan | Ustrasana | Vibhakta Paschimottanasana | Baddha Padmasana | Marichyasana | Ardha Matsyendrasana | Padma Sarvangasan | Eka Pada Purna Dhanurasana | Eka Pada Chakrasana, Senior Group –D : Garudasana |  Sirsha PadangusthasanaUstrasana |  Ardha Baddha Padam PaschimottanasanaBaddha Padmasana |  Kurmasana |  Ardha MatsyendrasanaHalasana |  Eka Pada Purna Dhanurasana |  Sethu Bandha Chakrasana, Senior Group –E : Trikonasana | Ustrasana | Vibhakta Paschimottanasana | Baddha Padmasana | Akarna Dhanurasana | Padam Sarvangasana | Ardha Matsyendrasana | Matsyasana | Dhanurasana | Eka Pada Chakrasana, Senior Group –F : Vrikshasana | Paschimottanasana | Ustrasana | Baddha Padmasana | Akarna Dhanurasana | Ardha Matsyendrasana | Halasana | Matsyasana | Dhanurasana | Chakrasana, Professional Yoga- I (Junior): Trikonasana | Ustrasana | Vibhakta Paschimottanasana | Baddha Padmasana | Akarna Dhanurasana | Padam Sarvangasana | Ardha Matsyendrasana | Matsyasana | Dhanurasana | Eka Pada Chakrasana, Professional Yoga-II (Senior): Vrikshasana | Paschimottanasana | Ustrasana | Baddha Padmasana | Akarna Dhanurasana | Ardha Matsyendrasana | Halasana | Matsyasana | Dhanurasana | Chakrasana

Artistic Solo Group Performance

Artistic Junior Group –A 8-18 Years (Male Only) | Artistic Junior Group – B 8-18 years (Female Only) | Artistic Senior Group –A 18-35 Years (Male Only) | Artistic Senior Group – B 18-35 Years (Female Only)

Pair Group Performance

Artistic Pair –Junior 8-18 (Male or Female Group) | Artistic Pair –Senior 8-18 (Male or Female Group) | Rhythmic –Junior 8-18 (Male & Female Group) | Rhythmic –Senior 8-18 (Male & Female Group)

FREE FLOW YOGASANA DANCE

Junior age group (8-18 years) | Senior Age Group (18-35 Years)