സ്ത്രീ-പുരുഷ മൂത്രനാളികളെ ബാധിക്കുന്ന വൈകല്യങ്ങളുടെ രോഗനിർണയത്തിലും ചികിത്സയിലും വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ ഡോക്ടർമാരാണ് യൂറോളജിസ്റ്റുകൾ. അതിനുപുറമെ, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ, ലൈംഗിക ആരോഗ്യത്തെയും പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമതയെയും ബാധിക്കുന്ന മറ്റ് രോഗങ്ങളുള്ള രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിലും യൂറോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് അറിവുണ്ട്. Urologists are doctors who specialized in the diagnosis and treatment of disorders that affect the male and female urinary tract. In addition to that, urologists are also knowledgeable in treating patients with prostate cancer, and other diseases that affect sexual health and fertility. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ രേഖകളും അദ്ദേഹം പറയും പ്രകാരം നൽകേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ് … 

Best Urologist in Kerala

 

 

 

 


Allergist | Andrologist | Cardiologist | Pediatric Cardiologist | Cardiac Surgeons |Dermatologist | Dietitian/Dietician | Endocrinologist | Family Medicine Physician  | Gastroenterologist | Geriatrician | Hematologist | Hepatologist | Intensivist | Maxillofacial Surgeon / Oral Surgeon | Neonatologist | Nephrologist | Pediatric nephrologist’s | Neurologist | Neurosurgeon | Obstetrician/Gynecologist (OB/GYN) | Occupational Medicine Specialist | Oncologist | Ophthalmologist | Orthopedic Surgeon / Orthopedist | ENT Specialist | Otolaryngologist (ENT Specialist) | Perinatologist | Pediatrician | Physiatrist | Plastic Surgeon | Psychiatrist | Addiction Psychiatrists | Child and Adolescent Psychiatrists | Geriatric Psychiatrists (or Psychogeriatricians) | Forensic Psychiatrists | Pulmonologist | Radiologist | Rheumatologist | Sleep Doctor / Sleep Disorders Specialist | Surgeon | Urologist | Vascular Surgeon | Nutritionist |Physiotherapist |

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.