വൃക്കകളുടെ വീക്കം, വൃക്ക ബയോപ്‌സി, ഡയാലിസിസ്, വിട്ടുമാറാത്ത വൃക്കരോഗം അല്ലെങ്കിൽ കാൻസർ തുടങ്ങിയ വൃക്കകളുടെയും മൂത്രാശയ സംവിധാനങ്ങളുടെയും രോഗനിർണയത്തിലും ചികിത്സയിലും നെഫ്രോളജിസ്റ്റുകൾ പരിശീലനം നേടിയ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർമാരാണ്. Nephrologists are trained medical doctors in the diagnosis and treatment of diseases of the kidney and urinary systems, such as inflammation of the kidneys, kidney biopsy, dialysis, chronic kidney disease, or cancer. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ രേഖകളും അദ്ദേഹം പറയും പ്രകാരം നൽകേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ് … 

Best Nephrologist in Kerala

 

 

 

 


Allergist | Andrologist | Cardiologist | Pediatric Cardiologist | Cardiac Surgeons |Dermatologist | Dietitian/Dietician | Endocrinologist | Family Medicine Physician  | Gastroenterologist | Geriatrician | Hematologist | Hepatologist | Intensivist | Maxillofacial Surgeon / Oral Surgeon | Neonatologist | Nephrologist | Pediatric nephrologist’s | Neurologist | Neurosurgeon | Obstetrician/Gynecologist (OB/GYN) | Occupational Medicine Specialist | Oncologist | Ophthalmologist | Orthopedic Surgeon / Orthopedist | ENT Specialist | Otolaryngologist (ENT Specialist) | Perinatologist | Pediatrician | Physiatrist | Plastic Surgeon | Psychiatrist | Addiction Psychiatrists | Child and Adolescent Psychiatrists | Geriatric Psychiatrists (or Psychogeriatricians) | Forensic Psychiatrists | Pulmonologist | Radiologist | Rheumatologist | Sleep Doctor / Sleep Disorders Specialist | Surgeon | Urologist | Vascular Surgeon | Nutritionist |Physiotherapist |

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.