കരൾ, പിത്താശയം, ബിലിയറി ട്രീ, പാൻക്രിയാസ് എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെ പഠനം, പ്രതിരോധം, രോഗനിർണയം, മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡോക്ടറാണ് ഹെപ്പറ്റോളജിസ്റ്റ്. A hepatologist is a specialized doctor dealing with the study, prevention, diagnosis and management of diseases that affect the liver, gall-bladder, biliary tree, and pancreas. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ രേഖകളും അദ്ദേഹം പറയും പ്രകാരം നൽകേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ് … 

Best Hepatologist in Kerala

 

 

 

 


Allergist | Andrologist | Cardiologist | Pediatric Cardiologist | Cardiac Surgeons |Dermatologist | Dietitian/Dietician | Endocrinologist | Family Medicine Physician  | Gastroenterologist | Geriatrician | Hematologist | Hepatologist | Intensivist | Maxillofacial Surgeon / Oral Surgeon | Neonatologist | Nephrologist | Pediatric nephrologist’s | Neurologist | Neurosurgeon | Obstetrician/Gynecologist (OB/GYN) | Occupational Medicine Specialist | Oncologist | Ophthalmologist | Orthopedic Surgeon / Orthopedist | ENT Specialist | Otolaryngologist (ENT Specialist) | Perinatologist | Pediatrician | Physiatrist | Plastic Surgeon | Psychiatrist | Addiction Psychiatrists | Child and Adolescent Psychiatrists | Geriatric Psychiatrists (or Psychogeriatricians) | Forensic Psychiatrists | Pulmonologist | Radiologist | Rheumatologist | Sleep Doctor / Sleep Disorders Specialist | Surgeon | Urologist | Vascular Surgeon | Nutritionist |Physiotherapist |