ജെറിയാട്രിക് സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകൾ (അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോജെറിയാട്രീഷ്യൻമാർ): അവർ പ്രായമായവരെ പരിപാലിക്കുന്നു (പൂഴ്ത്തിവെക്കൽ, ഡിമെൻഷ്യ, ദുഃഖം, നഷ്ടം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ). They look after the elderly (issues such as hoarding, dementia, grief, and loss). നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ രേഖകളും അദ്ദേഹം പറയും പ്രകാരം നൽകേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ് … 

Best Geriatric Psychiatrists (or Psychogeriatricians) in Kerala

 

 

 

 


Allergist | Andrologist | Cardiologist | Pediatric Cardiologist | Cardiac Surgeons |Dermatologist | Dietitian/Dietician | Endocrinologist | Family Medicine Physician  | Gastroenterologist | Geriatrician | Hematologist | Hepatologist | Intensivist | Maxillofacial Surgeon / Oral Surgeon | Neonatologist | Nephrologist | Pediatric nephrologist’s | Neurologist | Neurosurgeon | Obstetrician/Gynecologist (OB/GYN) | Occupational Medicine Specialist | Oncologist | Ophthalmologist | Orthopedic Surgeon / Orthopedist | ENT Specialist | Otolaryngologist (ENT Specialist) | Perinatologist | Pediatrician | Physiatrist | Plastic Surgeon | Psychiatrist | Addiction Psychiatrists | Child and Adolescent Psychiatrists | Geriatric Psychiatrists (or Psychogeriatricians) | Forensic Psychiatrists | Pulmonologist | Radiologist | Rheumatologist | Sleep Doctor / Sleep Disorders Specialist | Surgeon | Urologist | Vascular Surgeon | Nutritionist |Physiotherapist |

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.