അദ്ദേഹം ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺ അളവ് സ്രവിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ഉത്തരവാദിയായ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. An endocrinologist is a medical doctor under the category of internal medicine, who studies the diseases that affect the endocrine system which is responsible for secreting and regulating the body’s hormone levels. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ രേഖകളും അദ്ദേഹം പറയും പ്രകാരം നൽകേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ് … 

Best Endocrinologist in Kerala

 

 

 

 


Allergist | Andrologist | Cardiologist | Pediatric Cardiologist | Cardiac Surgeons |Dermatologist | Dietitian/Dietician | Endocrinologist | Family Medicine Physician  | Gastroenterologist | Geriatrician | Hematologist | Hepatologist | Intensivist | Maxillofacial Surgeon / Oral Surgeon | Neonatologist | Nephrologist | Pediatric nephrologist’s | Neurologist | Neurosurgeon | Obstetrician/Gynecologist (OB/GYN) | Occupational Medicine Specialist | Oncologist | Ophthalmologist | Orthopedic Surgeon / Orthopedist | ENT Specialist | Otolaryngologist (ENT Specialist) | Perinatologist | Pediatrician | Physiatrist | Plastic Surgeon | Psychiatrist | Addiction Psychiatrists | Child and Adolescent Psychiatrists | Geriatric Psychiatrists (or Psychogeriatricians) | Forensic Psychiatrists | Pulmonologist | Radiologist | Rheumatologist | Sleep Doctor / Sleep Disorders Specialist | Surgeon | Urologist | Vascular Surgeon | Nutritionist |Physiotherapist |