കുട്ടികളുടെയും കൗമാരക്കാരുടെയും മാനസികരോഗ വിദഗ്ധർ  ചെറുപ്പക്കാർക്കും അവരുടെ പ്രത്യേക മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും (എഡിഎച്ച്‌ഡി, ഓട്ടിസം, ബാല്യകാല ഉത്കണ്ഠ പോലുള്ളവ) ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. They care for younger people and their particular mental health concerns (such as ADHD, Autism, Childhood Anxiety). നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ രേഖകളും അദ്ദേഹം പറയും പ്രകാരം നൽകേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ് … 

Best Child and Adolescent Psychiatrists in Kerala

 

 

 

 


Allergist | Andrologist | Cardiologist | Pediatric Cardiologist | Cardiac Surgeons |Dermatologist | Dietitian/Dietician | Endocrinologist | Family Medicine Physician  | Gastroenterologist | Geriatrician | Hematologist | Hepatologist | Intensivist | Maxillofacial Surgeon / Oral Surgeon | Neonatologist | Nephrologist | Pediatric nephrologist’s | Neurologist | Neurosurgeon | Obstetrician/Gynecologist (OB/GYN) | Occupational Medicine Specialist | Oncologist | Ophthalmologist | Orthopedic Surgeon / Orthopedist | ENT Specialist | Otolaryngologist (ENT Specialist) | Perinatologist | Pediatrician | Physiatrist | Plastic Surgeon | Psychiatrist | Addiction Psychiatrists | Child and Adolescent Psychiatrists | Geriatric Psychiatrists (or Psychogeriatricians) | Forensic Psychiatrists | Pulmonologist | Radiologist | Rheumatologist | Sleep Doctor / Sleep Disorders Specialist | Surgeon | Urologist | Vascular Surgeon | Nutritionist |Physiotherapist |

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.