നിങ്ങളുടെ ഡയഫ്രം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ശ്വസന വ്യായാമമാണ് ഡയഫ്രാമാറ്റിക് ശ്വസനം, ശ്വസനത്തിന്റെ 80% പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനാൽ ശ്വസിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രാഥമിക പേശി എന്ന നിലയിൽ ഡയഫ്രം ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, വായുസഞ്ചാരം കാര്യക്ഷമമാണ്, 

Training Scheduled

Pre-Class Activities : >> 1 Minutes>> 2 Minutes >> 3 Minutes >> 6 Minutes


Breathing Classes :  >> 9 Minutes >> 12 Minutes >> 15 Minutes >> 18 Minutes >> 21 Minutes >> 24 Minutes >> 27 Minutes


[ആദ്യം ഈ വീഡിയോ നന്നായി മനസിലാകുന്നതുവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുക, എന്നിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കുക ആദ്യം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല എന്നാലും കുറച്ചേ ചെയ്തുള്ളു എങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കണം,  രെജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം : | [Registration Form]


Natural BreathingBasic Abdominal breathingThoracic breathingClavicular breathingYogic breathingDeep breathing  | Fast breathingViloma – Interrupted BreathingAnulomVilom – Alternate Nostril BreathingCooling Breath – Sheetali, Sitkari, Kaki mudraUjjayi – Victorious BreathBhramari – Humming Bee Breath |Bhastrika – Bellow’s BreathSurya Bhedan – Right Nostril Breathing | Chandra Bhedan – Left Nostril Breathing | Interchange Breathing | Rescue Breathing

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.