ശരീരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും സമ്മർദ്ദവും പിരിമുറുക്കവും ഒഴിവാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രാണായാമം (ശ്വസന സാങ്കേതികത) ആണ് സിംഹ ശ്വാസം. ആത്മവിശ്വാസവും ഒരാളുടെ ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ഒരേ സമയം മനസ്സിലെ സമ്മർദ്ദവും ദേഷ്യവും അസ്വസ്ഥതയും ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Training Scheduled

Pre-Class Activities : >> 1 Minutes>> 2 Minutes >> 3 Minutes >> 6 Minutes


Breathing Classes :  >> 9 Minutes >> 12 Minutes >> 15 Minutes >> 18 Minutes >> 21 Minutes >> 24 Minutes >> 27 Minutes


[ആദ്യം ഈ വീഡിയോ നന്നായി മനസിലാകുന്നതുവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുക, എന്നിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കുക ആദ്യം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല എന്നാലും കുറച്ചേ ചെയ്തുള്ളു എങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കണം,  രെജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം : | [Registration Form]


Natural BreathingBasic Abdominal breathingThoracic breathingClavicular breathingYogic breathingDeep breathing  | Fast breathingViloma – Interrupted BreathingAnulomVilom – Alternate Nostril BreathingCooling Breath – Sheetali, Sitkari, Kaki mudraUjjayi – Victorious BreathBhramari – Humming Bee Breath |Bhastrika – Bellow’s BreathSurya Bhedan – Right Nostril Breathing | Chandra Bhedan – Left Nostril Breathing | Interchange Breathing | Rescue Breathing

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.