മനസ്സിനെ തൽക്ഷണം ശാന്തമാക്കാൻ ഭ്രമരി പ്രാണായാമം ഫലപ്രദമാണ്. അസ്വസ്ഥത, നിരാശ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠ, ടെൻഷൻ, ദേഷ്യം, എന്നിവയിൽ നിന്ന് തൽക്ഷണ ആശ്വാസം നൽകുന്നു. പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുന്നതിനാൽ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമായ ശ്വസന വിദ്യയാണ്. ഏകാഗ്രതയും ഓർമ്മശക്തിയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രാണായാമം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു, ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുന്നു. രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ ഗുണം ചെയ്യും. 

Training Scheduled

Pre-Class Activities : >> 1 Minutes>> 2 Minutes >> 3 Minutes >> 6 Minutes


Breathing Classes :  >> 9 Minutes >> 12 Minutes >> 15 Minutes >> 18 Minutes >> 21 Minutes >> 24 Minutes >> 27 Minutes


[ആദ്യം ഈ വീഡിയോ നന്നായി മനസിലാകുന്നതുവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുക, എന്നിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കുക ആദ്യം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല എന്നാലും കുറച്ചേ ചെയ്തുള്ളു എങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കണം,  രെജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം : | [Registration Form]


Natural BreathingBasic Abdominal breathingThoracic breathingClavicular breathingYogic breathingDeep breathing  | Fast breathingViloma – Interrupted BreathingAnulomVilom – Alternate Nostril BreathingCooling Breath – Sheetali, Sitkari, Kaki mudraUjjayi – Victorious BreathBhramari – Humming Bee Breath |Bhastrika – Bellow’s BreathSurya Bhedan – Right Nostril Breathing | Chandra Bhedan – Left Nostril Breathing | Interchange Breathing | Rescue Breathing

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.