കപൽഭതി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സംസ്‌കൃത ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, തലച്ചോറ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തലയോട്ടി പ്രദേശം എന്നർഥമുള്ള “കപാൽ”, തിളങ്ങുക എന്നർഥമുള്ള “ഭാട്ടി” എന്നീ രണ്ട് പദങ്ങൾ ചേർന്നതാണ്. കപൽഭതി പരമ്പരാഗതമായി എൻസെഫലോൺ (തലച്ചോർ) ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഷട്കർമ്മയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് മുൻഭാഗത്തെ ഭാഗങ്ങൾ യഥാക്രമം കണക്കുകൂട്ടൽ, ക്രിയാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ ഇടത്, വലത് ഭാഗങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. 

Training Scheduled

Pre-Class Activities : >> 1 Minutes>> 2 Minutes >> 3 Minutes >> 6 Minutes


Breathing Classes :  >> 9 Minutes >> 12 Minutes >> 15 Minutes >> 18 Minutes >> 21 Minutes >> 24 Minutes >> 27 Minutes


[ആദ്യം ഈ വീഡിയോ നന്നായി മനസിലാകുന്നതുവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുക, എന്നിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കുക ആദ്യം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല എന്നാലും കുറച്ചേ ചെയ്തുള്ളു എങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കണം,  രെജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം : | [Registration Form]


Natural BreathingBasic Abdominal breathingThoracic breathingClavicular breathingYogic breathingDeep breathing  | Fast breathingViloma – Interrupted BreathingAnulomVilom – Alternate Nostril BreathingCooling Breath – Sheetali, Sitkari, Kaki mudraUjjayi – Victorious BreathBhramari – Humming Bee Breath |Bhastrika – Bellow’s BreathSurya Bhedan – Right Nostril Breathing | Chandra Bhedan – Left Nostril Breathing | Interchange Breathing | Rescue Breathing

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.