“ശീതലി” നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കുകയും തണുപ്പിന്റെ അനുഭൂതി നൽകുകയും ചെയ്യും. ശീതളി പ്രാണായാമം പരിശീലിക്കുന്നത് ശരീരത്തോടൊപ്പം മനസ്സിനെയും ശാന്തമാക്കും. ശരീര ഊഷ്മാവ് കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഉറക്കമില്ലായ്മ എന്ന പ്രശ്‌നത്തിനെതിരെ പോരാടുന്നതിന് ഏറ്റവും മികച്ചത്. ഇത് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുന്നു, ഇത് ഫലപ്രദമായ സ്ട്രെസ് ബസ്റ്ററാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേഷ്യവും ഉത്കണ്ഠയും എളുപ്പത്തിൽ നേരിടാം. ഹൈപ്പർ അസിഡിറ്റിയിൽ ഫലപ്രദമാണ്.

Training Scheduled

Pre-Class Activities : >> 1 Minutes>> 2 Minutes >> 3 Minutes >> 6 Minutes


Breathing Classes :  >> 9 Minutes >> 12 Minutes >> 15 Minutes >> 18 Minutes >> 21 Minutes >> 24 Minutes >> 27 Minutes


[ആദ്യം ഈ വീഡിയോ നന്നായി മനസിലാകുന്നതുവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുക, എന്നിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കുക ആദ്യം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല എന്നാലും കുറച്ചേ ചെയ്തുള്ളു എങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കണം,  രെജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം : | [Registration Form]


Natural BreathingBasic Abdominal breathingThoracic breathingClavicular breathingYogic breathingDeep breathing  | Fast breathingViloma – Interrupted BreathingAnulomVilom – Alternate Nostril BreathingCooling Breath – Sheetali, Sitkari, Kaki mudraUjjayi – Victorious BreathBhramari – Humming Bee Breath |Bhastrika – Bellow’s BreathSurya Bhedan – Right Nostril Breathing | Chandra Bhedan – Left Nostril Breathing | Interchange Breathing | Rescue Breathing

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.