ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് അൽപ്പം കൂടുതൽ വായു ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനായി, കഴുത്ത്, തൊണ്ട, സ്റ്റെർനം എന്നിവയുടെ പേശികളാൽ മുകളിലെ വാരിയെല്ലുകളും കോളർ ബോണും മുകളിലേക്ക് വലിക്കുന്നു.  തീവ്രമായ ശാരീരിക അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിലും ആസ്ത്മ പോലുള്ള തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ശ്വാസനാള രോഗങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴും മാത്രമാണ് ക്ലാവിക്യുലാർ ശ്വസനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

Training Scheduled

Pre-Class Activities : >> 1 Minutes>> 2 Minutes >> 3 Minutes >> 6 Minutes


Breathing Classes :  >> 9 Minutes >> 12 Minutes >> 15 Minutes >> 18 Minutes >> 21 Minutes >> 24 Minutes >> 27 Minutes


[ആദ്യം ഈ വീഡിയോ നന്നായി മനസിലാകുന്നതുവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുക, എന്നിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കുക ആദ്യം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല എന്നാലും കുറച്ചേ ചെയ്തുള്ളു എങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കണം,  രെജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം : | [Registration Form]


Natural BreathingBasic Abdominal breathingThoracic breathingClavicular breathingYogic breathingDeep breathing  | Fast breathingViloma – Interrupted BreathingAnulomVilom – Alternate Nostril BreathingCooling Breath – Sheetali, Sitkari, Kaki mudraUjjayi – Victorious BreathBhramari – Humming Bee Breath |Bhastrika – Bellow’s BreathSurya Bhedan – Right Nostril Breathing | Chandra Bhedan – Left Nostril Breathing | Interchange Breathing | Rescue Breathing

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.