നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, രാവിലത്തെ മടി, വിശപ്പില്ലായ്മ ഇല്ലാതാക്കി പ്രതിരോധശേഷിയും നാഡീവ്യൂഹങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്തണോ? ഭസ്ത്രിക വയറിലെ പേശികളുടെയും ഡയഫ്രത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനം ഉപയോഗിച്ച് ശ്വാസകോശത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും വായു വലിച്ചെടുക്കുന്നു, ദഹന അവയവങ്ങളിലൂടെ രക്തം ശരീരത്തിൽ ചൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. , കരൾ, പ്ലീഹ, ആമാശയം, പാൻക്രിയാസ് എന്നിവയെ ടോൺ ചെയ്യുകയും ദഹനശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Training Scheduled

Pre-Class Activities : >> 1 Minutes>> 2 Minutes >> 3 Minutes >> 6 Minutes


Breathing Classes :  >> 9 Minutes >> 12 Minutes >> 15 Minutes >> 18 Minutes >> 21 Minutes >> 24 Minutes >> 27 Minutes


[ആദ്യം ഈ വീഡിയോ നന്നായി മനസിലാകുന്നതുവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുക, എന്നിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കുക ആദ്യം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല എന്നാലും കുറച്ചേ ചെയ്തുള്ളു എങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കണം,  രെജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം : | [Registration Form]


Natural BreathingBasic Abdominal breathingThoracic breathingClavicular breathingYogic breathingDeep breathing  | Fast breathingViloma – Interrupted BreathingAnulomVilom – Alternate Nostril BreathingCooling Breath – Sheetali, Sitkari, Kaki mudraUjjayi – Victorious BreathBhramari – Humming Bee Breath |Bhastrika – Bellow’s BreathSurya Bhedan – Right Nostril Breathing | Chandra Bhedan – Left Nostril Breathing | Interchange Breathing | Rescue Breathing

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.