യോഗ അദ്ധ്യാപകർ | യോഗ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ

 

നിലവിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ കേരള യോഗ അക്കാഡമിയുടെ ഔദ്യോഗിക യോഗ അദ്ധ്യാപകനോ / സ്പോർട്സ് യോഗ കോച്ചോ / യോഗ പഠന കേന്ദ്രമോ ഇല്ല.

 

(കേരള യോഗ അക്കാഡമി നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗ്യതയുള്ള ആരും തന്നെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അക്കാഡമിയിൽ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലങ്കിൽ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്ത യോഗ അദ്ധ്യാപകർ / യോഗ പഠന കേന്ദ്രം നിശ്ചിത യോഗ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ അവരുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു)

 

[കേരള യോഗ അക്കാഡമി യോഗ അദ്ധ്യാപകൻ / സ്പോർട്സ് യോഗ കോച്ഛ് / യോഗ പഠന കേന്ദ്രം എന്നിവ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ നിശ്ചിത യോഗ്യതയും പരിശീലന പരിചയവും ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. കുറഞ്ഞ യോഗ്യത : നാക് അക്രഡിറ്റഡ് സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും യോഗയിൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലങ്കിൽ ആയൂഷ് മന്ത്രാലയം അംഗീകാരം നൽകുന്ന യോഗയിലുള്ള ഡിപ്ലോമ. കുറഞ്ഞത് രണ്ടു വർഷത്തെ പരിശീലന പരിചയവും അഭികാമ്യം]

Municipalities

Ottappalam Municipality | Palakkad Municipality | Shornur Municipality | Chittur – Tattamangalam Municipality | Pattambi Municipality| Cherppulassery Municipality | Mannarkkadu Municipality

Grama Panchayat

Agali Grama Panchayat | Akathethara Grama Panchayat | Alanallur Grama Panchayat | Alathur Grama Panchayat | Ambalappara Grama Panchayat | Anakkara Grama Panchayat | Ananganadi Grama Panchayat | Ayiloor Grama Panchayat | Chalavara Grama Panchayat | Chalissery Grama Panchayat | Elappully Grama Panchayat | Elavancherry Grama Panchayat | Erimayur Grama Panchayat | Eruthenpathy Grama Panchayat | Kadampazhipuram Grama Panchayat | Kanhirapuzha Grama Panchayat |Kannadi Grama Panchayat | Kannambra Grama Panchayat | Kappur Grama Panchayat | Karakurussi Grama Panchayat | Karimba Grama Panchayat | Karimpuzha Grama Panchayat | Kavassery Grama Panchayat | Keralassery Grama Panchayat | Kizhakkencherry Grama Panchayat | Kodumbu Grama Panchayat | Koduvayur Grama Panchayat | Kollengode Grama Panchayat | Kongad Grama Panchayat | Koppam Grama Panchayat | Kottayi Grama Panchayat | Kottopadam Grama Panchayat | Kozhinjampara Grama Panchayat | Kulukkallur Grama Panchayat | Kumaramputhur Grama Panchayat | Kuthanur Grama Panchayat | Kuzhalmannam Grama Panchayat | Lakkidi – Perur Grama Panchayat | Malampuzha Grama Panchayat | Mankara Grama Panchayat | Mannur Grama Panchayat | Marutharode Grama Panchayat | Mathur Grama Panchayat | Melarcode Grama Panchayat | Mundur Grama Panchayat | Muthalamada Grama Panchayat | Muthuthala Grama Panchayat | Nagalassery Grama Panchayat | Nallepilly Grama Panchayat | Nellaya Grama Panchayat | Nelliyampathy Grama Panchayat | Nenmara Grama Panchayat | Ongallur Grama Panchayat | Pallassana Grama Panchayat | Parali Grama Panchayat | Paruthur Grama Panchayat | Pattanchery Grama Panchayat | Pattithara Grama Panchayat | Peringottukurissi Grama Panchayat | Perumatty Grama Panchayat | Peruvemba Grama Panchayat | Pirayiri Grama Panchayat | Polpully Grama Panchayat | Pookkottukavu Grama Panchayat | Puducode Grama Panchayat | Pudunagaram Grama Panchayat | Puduppariyaram Grama Panchayat | Pudur Grama Panchayat | Pudusseri Grama Panchayat | Sholayoor Grama Panchayat | Sreekrishnapuram Grama Panchayat | Tachampara Grama Panchayat | Tarur Grama Panchayat | Thachanattukara Grama Panchayat | Thenkara Grama Panchayat | Thenkurissi Grama Panchayat | Thirumittacode Grama Panchayat | Thiruvegappura Grama Panchayat | Trikkaderi Grama Panchayat | Trithala Grama Panchayat | Vadakarapathy Grama Panchayat | Vadakkencheri Grama Panchayat | Vadavannur Grama Panchayat | Vallapuzha Grama Panchayat | Vandazhy Grama Panchayat | Vaniamkulam Grama Panchayat | Vellinezhi Grama Panchayat | Vilayur Grama Panchayat |