ഓൺ ലൈൻ യോഗ അക്കാഡമി ഒരു ചാംപ്യൻഷിപ്പും നടത്തുന്നില്ല, എന്നാൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരാർത്ഥികൾക്കും, മത്സരാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും, മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നവർക്കും, മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കും എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു നൽകുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി തയ്യാർ ആക്കിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ലഭ്യമാണ്.


ക്ലബ് തല യോഗ മത്സരങ്ങൾക്ക് >>> |[CLC Management Software |[Download]| ജില്ലാ തല യോഗ മത്സരങ്ങൾക്ക് >>> |[DLC Management Software |[Download]|സംസ്ഥാന തല യോഗ മത്സരങ്ങൾക്ക് >>> |[SLC Management Software |[Download]|


മാർക്ക്, വിജയി, മാർക്ക് കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ, മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട ഏരിയ എന്നിവ ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നതാണ്, യോഗ സ്റ്റുഡിയോ പരിശീലകർക്കും, യോഗ സെൻറെർ, വ്യക്തിഗത പരിശീലകർക്കും, യോഗ റഫറിമാർക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്)


Yoga OLYMPIAD | School GAMES | Sports Yoga CHAMPIONSHIP


നിങ്ങൾക്കുമാകാം ഒരു ദേശീയ കായിക താരം 
താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സസൂക്ഷ്മം ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മത്സരയോഗ പരിശീലനം നടത്തി മൂന്നേ മൂന്നു മത്സരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുമാകാം ഒരു ദേശീയ കായിക താരം.

 • Starting (Coming to the Postures)
 • Body Level Examination (Alignment)
 • Stress & Time (Muscle Stress, Voluntary trembling, shaking or shivering)
 • Ending (Come out the Postures)
 • Body Level Examination (Concave Projection)
 • Body Level Examination (Convex Projection)
 • Position Examination (Eye, Hand and Leg)
 • Grip (Fingers Position and Pointing)
 • Dress Code (Color, Tightness and Design)
 • Grip (Proper Catching)
 • Gap (Proper Gap Correction)
 • Grace (Smile and Confidence)

നിങ്ങളുടെ മത്സര വിഭാഗം ഏതാണെന്നും, ഏതൊക്കെ യോഗാസനങ്ങൾ ചെയ്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മത്സരിക്കേണ്ടി വരുകയെന്നും അറിയണമെങ്കിൽ ഇന്നുതന്നെ നിങ്ങളുടെ പേര് അക്കാഡമിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സിലബസിൻറെ കോപ്പി, അടുത്തുള്ള സ്പോർട്സ് യോഗ അദ്ധ്യാപകൻ, സ്പോർട്സ് യോഗ പഠന കേന്ദ്രം, ദേശീയ റഫറി എന്നിവരുടെ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. [രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്കുന്നതോ, പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതോ അല്ല] | [For Player Registration Form]|