ശാരീരികക്ഷമതയും രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെയും യോഗ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും പിരിമുറുക്കമുള്ള അന്തരീക്ഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും അവരുടെ ശാരീരിക ക്ഷേമം നിലനിർത്തുന്നതിനും ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും യോഗ പരിശീലനം 30 – 45 പ്രായം ഉള്ള വനിതകൾക്ക്  പ്രയോജനം ചെയ്യും. സ്വയം അല്ലങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയും ബന്ധുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ തുടങ്ങി സഹകരിച്ചും പരിശീലനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതരത്തിലുള്ള പാഠ്യപദ്ധതിയാണ് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ.. ഈ പരിശീലനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്  Increased flexibility | Improved respiration | Improved energy and vitality | Balanced metabolism | Improved athletic health | Increased muscle tone | Improved cardio health | Weight reduction | Stress management ഇവയാണ്. ഈ പരിശീലനം വനിതകൾക്ക്  വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതാണ്. 


Pre-Class Activities : >> 5 Minutes>> 10 Minutes >> 15 Minutes 


Yoga Classes : 15 Minutes >> 30 Minutes >> 45 Minutes >> 60 Minutes >> 75 Minutes >> 90 Minutes >> 120 Minutes


[ആദ്യം ഈ വീഡിയോ നന്നായി മനസിലാകുന്നതുവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുക, എന്നിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കുക ആദ്യം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല എന്നാലും കുറച്ചേ ചെയ്തുള്ളു എങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കണം]   30 – 45 പ്രായം ഉള്ള വനിതകളുടെ രെജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം : | [Registration Form]