സ്ത്രീ-പുരുഷ മൂത്രനാളികളെ ബാധിക്കുന്നContinue Reading

മുറിവുകളുടെ ചികിത്സ, രോഗബാധിതമായContinue Reading

നടുവേദന, ബർസിറ്റിസ്/ടെൻഡിനൈറ്റിസ്, ക്യാപ്‌സുലിറ്റിസ്,Continue Reading

ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ പരിചരണത്തിലും സങ്കീർണ്ണവുംContinue Reading

ഒപ്‌റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി,Continue Reading

ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന് തുല്യമായ പുരുഷനാണ്Continue Reading