ഓൺലൈൻ യോഗ അക്കാഡമിയുടെ പ്രായോഗിക പരിശീലനങ്ങളുടെ വിശദീകരണ പാഠഭാഗങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത്. ഓരോ പരിശീലനങ്ങളുടെയും ശരീരശാസ്ത്രം, ഗുണങ്ങൾ, ദോഷങ്ങൾ, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തവർ, മറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, മറ്റ് രീതികൾ, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇത്തരം വിശദീകരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ആണ് ഈ ഭാഗത്തുകൊടുക്കുന്നത്.

Yoga for Heart Disease 

   1. Yoga for Cerebrovascular Disease | [Beginners Training] | 
   2. Yoga for Atherosclerosis Disease | [Beginners Training] |
   3. Yoga for Ischemic Heart Disease | [Beginners Training] | 
   4. Yoga for Hypertensive Heart Disease | [Beginners Training] |
   5. Yoga for Rheumatic Heart Disease | [Beginners Training] | 
   6. Yoga for Inflammatory Heart Disease | [Beginners Training] |
   7. Yoga for Cerebrovascular Heart Disease | [Beginners Training] | 
   8. Yoga for Stroke Heart Disease | [Beginners Training] |
   9. Yoga for Transient Ischemic Attacks | [Beginners Training] | 
   10. Yoga for Angina Heart Disease | [Beginners Training] |
   11. Yoga for Coronary Artery Disease | [Beginners Training] | 
   12. Yoga for Heart Disease | [Beginners Training] |
   13. Yoga for Heart Attack | [Beginners Training] | 
   14. Yoga for Aneurysm Heart Disease | [Beginners Training] |
   15. Yoga for High Blood Pressure | [Beginners Training] | 
   16. Yoga for Peripheral Arterial Disease | [Beginners Training] |
   17. Yoga for Valvular Heart Disease | [Beginners Training] | 
   18. Yoga for Cardiomyopathy Heart Disease | [Beginners Training] |
   19. Yoga for Pericardial Heart Disease | [Beginners Training] | 
   20. Yoga for Heart Failure | [Beginners Training] |
   21. Yoga for Cardiac Arrhythmias Disease | [Beginners Training] | 
   22. Yoga for Blood Vessel Disease | [Beginners Training] |
   23. Yoga for Congenital Heart Disease | [Beginners Training] | 
   24. Yoga for Stroke & Hypertension | [Beginners Training] |

Yoga for Allergy

   1. Level-I Training | [Beginners Training] |
   2. Level-II Training | [Beginners Training] |
   3. Yoga for Skin Allergy | [Beginners Training] |
   4. Yoga for Sinusitis | [Beginners Training] |
   5. Yoga for Pet Allergy | [Beginners Training] |
   6. Yoga for Pollen Allergy | [Beginners Training] |
   7. Yoga for Non-Allergic Rhinitis | [Beginners Training] |
   8. Yoga for Infectious Rhinitis | [Beginners Training] |
   9. Yoga for Seasonal Rhinitis | [Beginners Training] |
   10. Yoga for Perennial Rhinitis | [Beginners Training] |
   11. Yoga for Household Pests | [Beginners Training] |
   12. Yoga for Latex Allergy | [Beginners Training] |
   13. Yoga for Food Allergy | [Beginners Training] |

Yoga for Drug Allergy

   1. Yoga for Addictions | [Beginners Training] |
   2. Yoga for Video Games Addiction | [Beginners Training] |
   3. Yoga for Tobacco Addiction | [Beginners Training] |
   4. Yoga for Alcohol Addiction | [Beginners Training] |
   5. Yoga for Shopping Addiction | [Beginners Training] |

Yoga for Anxiety

   1. Yoga for Social Anxiety Disorder | [Beginners Training] |
   2. Yoga for Phobia | [Beginners Training] |
   3. Yoga for Generalized Anxiety Disorder | [Beginners Training] |
   4. Yoga for Separation Anxiety Disorder | [Beginners Training] |

Yoga for Asthma

   1. Yoga for Nighttime Asthma (Nocturnal) | [Beginners Training] |
   2. Yoga for Asthma with Obesity | [Beginners Training] |
   3. Yoga for Cough-Variant Asthma | [Beginners Training] |
   4. Yoga for Work-Related Asthma | [Beginners Training] |
   5. Yoga for Eosinophilic Asthma | [Beginners Training] |
   6. Yoga for Adult-Onset Asthma | [Beginners Training] |
   7. Yoga for Non-allergic Asthma | [Beginners Training] |
   8. Yoga for Allergic Asthma | [Beginners Training] |

Yoga for Headaches

   1. Yoga For Migraine | [Beginners Training] |
   2. Yoga For Tension Headache | [Beginners Training] |

Yoga for Personality Disorders

   1. Yoga for Obsessive-CPD | [Beginners Training] |
   2. Yoga for Narcissistic PD | [Beginners Training] |
   3. Yoga for Dependent PD | [Beginners Training] |
   4. Yoga for Avoidant PD | [Beginners Training] |
   5. Yoga for Borderline PD | [Beginners Training] |
   6. Yoga for Antisocial PD | [Beginners Training] |
   7. Yoga for Schizotypal PD | [Beginners Training] |
   8. Yoga for Paranoid PD | [Beginners Training] |

Yoga for Sleep Disorders

   1. Yoga for Sleep Paralysis | [Beginners Training] |
   2. Yoga for Parasomnias | [Beginners Training] |
   3. Yoga for Narcolepsy | [Beginners Training] |
   4. Yoga for Circadian RD | [Beginners Training] |
   5. Yoga for Insomnia | [Beginners Training] |
   6. Yoga for Snoring | [Beginners Training] |
   7. Yoga for Sleep Apnea | [Beginners Training] |
   8. Yoga for Seasonal AD | [Beginners Training] |

Yoga for Balance Disorder

   1. Yoga for Sensory Ataxia | [Beginners Training] |
   2. Yoga for Cerebellar Ataxia | [Beginners Training] |
   3. Yoga for Ménière’s Disease | [Beginners Training] |
   4. Yoga for Vestibular Migraine | [Beginners Training] |

Yoga for Thyroid Disorders

   1. Yoga for Goitre | [Beginners Training] |
   2. Yoga for Hyperthyroidism (GBD) | [Beginners Training] |
   3. Yoga for Hyperthyroidism (TMG) | [Beginners Training] |
   4. Yoga for Hypothyroidism | [Beginners Training] |
   5. Yoga for Hashimoto’s Thyroiditis | [Beginners Training] |
   6. Yoga for Thyroid Cancer | [Beginners Training] |
   7. Yoga for Thyroid HR | [Beginners Training] |
   8. Yoga for Paget’s disease | [Beginners Training] |

Yoga for Parathyroid Disorders

   1. Yoga for Pseudohypoparathyroidism | [Beginners Training] |
   2. Yoga for Hyperparathyroidism-I | [Beginners Training] |
   3. Yoga for Hyperparathyroidism-II | [Beginners Training] |
   4. Yoga for Hyperparathyroidism-II | [Beginners Training] |
   5. Hyperparathyroidism-III | [Beginners Training] |

Yoga for ADHD

   1. Yoga for Combined ADHD | [Beginners Training] |
   2. Yoga for Inattentive ADHD | [Beginners Training] |
   3. Yoga for Hyperactive ADHD | [Beginners Training] |
   4. Yoga for Over focused ADD | [Beginners Training] |

Yoga for Spine Disorders

   1. Yoga for Dextroscoliosis Scoliosis | [Beginners Training] |
   2. Yoga for Early-onset Scoliosis | [Beginners Training] |
   3. Yoga for Infantile IS | [Beginners Training] |
   4. Yoga for Juvenile IS | [Beginners Training] |
   5. Yoga for Adolescent IS | [Beginners Training] |
   6. Yoga for Adult DS | [Beginners Training] |
   7. Yoga for Congenital Scoliosis | [Beginners Training] |
   8. Yoga for Functional Scoliosis | [Beginners Training] |
   9. Yoga for Idiopathic Scoliosis | [Beginners Training] |
   10. Yoga for Late-onset Scoliosis | [Beginners Training] |
   11. Yoga for Lumbar Scoliosis | [Beginners Training] |
   12. Yoga for Neuromuscular Scoliosis | [Beginners Training] |
   13. Yoga for Structural Scoliosis | [Beginners Training] |
   14. Yoga for Thoracic Scoliosis | [Beginners Training] |
   15. Yoga for Thoracolumbar Scoliosis | [Beginners Training] |
   16. Yoga for Syndromic Scoliosis | [Beginners Training] |
   17. Yoga for Postural Kyphosis | [Beginners Training] |
   18. Yoga for Kyphoscoliosis | [Beginners Training] |
   19. Yoga for Structural Kyphosis | [Beginners Training] |
   20. Yoga for Postural Lordosis | [Beginners Training] |
   21. Yoga for Traumatic Lordosis | [Beginners Training] |
   22. Yoga for Post-Surgical LH | [Beginners Training] |
   23. Yoga for Cervical Lordosis | [Beginners Training] |
   24. Yoga for Lumbar Lordosis | [Beginners Training] |
   25. Yoga for Thoracic Lordosis | [Beginners Training] |
   26. Yoga for Forward Head | [Beginners Training] |
   27. Yoga for LC Syndrome | [Beginners Training] |
   28. Yoga for UC Syndrome | [Beginners Training] |

Yoga for Arthritis

   1. Yoga for Osteonecrosis of the Jaw | [Beginners Training] |
   2. Yoga for Osteoporosis | [Beginners Training] |
   3. Yoga for Lupus | [Beginners Training] |
   4. Yoga for Osteonecrosis | [Beginners Training] |
   5. Yoga for Carpal Tunnel Syndrome | [Beginners Training] |
   6. Yoga for Spondyloarthritis | [Beginners Training] |
   7. Yoga for Ankylosing Spondylitis | [Beginners Training] |
   8. Yoga for Reactive Arthritis | [Beginners Training] |
   9. Yoga for Movement Disorders | [Beginners Training] |
   10. Yoga for Hypermobility syndromes | [Beginners Training] |
   11. Yoga for Haemochromatosis Arthritis | [Beginners Training] |
   12. Yoga for Gout | [Beginners Training] |
   13. Yoga for Giant Cell Arteritis | [Beginners Training] |
   14. Yoga for Fibromyalgia | [Beginners Training] |
   15. Yoga for Juvenile IA (JIA) | [Beginners Training] |
   16. Yoga for Psoriatic arthritis | [Beginners Training] |
   17. Yoga for Rheumatoid Arthritis | [Beginners Training] |
   18. Yoga for Osteoarthritis | [Beginners Training] |
   19. Yoga for Dermatomyositis (J) | [Beginners Training] |
   20. Yoga for Osteoarthritis (Hip) | [Beginners Training] |

Yoga for Depression

   1. Yoga for Bipolar I Disorder | [Beginners Training] |
   2. Yoga for Atypical Depression’s | [Beginners Training] |
   3. Yoga for Bipolar II Disorder | [Beginners Training] |
   4. Yoga for Postpartum Depression | [Beginners Training] |
   5. Yoga for Baby Blues | [Beginners Training] |
   6. Yoga for Postpartum Anxiety | [Beginners Training] |
   7. Yoga for Post-Traumatic Stress | [Beginners Training] |
   8. Yoga for Postpartum PD | [Beginners Training] |

Yoga for Diabetes

   1. Yoga for Gestational Diabetes | [Beginners Training] |
   2. Yoga for Type 2 Diabetes | [Beginners Training] |
   3. Yoga for Type 1 Diabetes | [Beginners Training] |
   4. Yoga for MO Diabetes | [Beginners Training] |
   5. Yoga for Idiopathic Diabetes | [Beginners Training] |
   6. Yoga for Insulinoma | [Beginners Training] |
   7. Yoga for Nephrogenic Diabetes | [Beginners Training] |
   8. Yoga for Diabetes | [Beginners Training] |

Yoga for Menopause Disorders 

   1. Yoga for Weight Gain | [Beginners Training] |
   2. Yoga for Menopause Transition | [Beginners Training] |
   3. Yoga for Urinary Incontinence | [Beginners Training] |
   4. Yoga for Sexual Function | [Beginners Training] |
   5. Yoga for Post-menopause | [Beginners Training] |
   6. Yoga for Premature Menopause | [Beginners Training] |
   7. Yoga for Artificial Menopause | [Beginners Training] |
   8. Yoga for Migraine | [Beginners Training] |
   9. Yoga for Mental Stress | [Beginners Training] |
   10. Yoga for Diabetes | [Beginners Training] |
   11. Yoga for Urinary Tract Infection | [Beginners Training] |
   12. Yoga for Depression | [Beginners Training] |

Yoga for Shoulder Pain

   1. Yoga for Frozen Shoulder | [Beginners Training] |
   2. Yoga for SLAP Tears | [Beginners Training] |
   3. Yoga for Rotator Cuff Tear | [Beginners Training] |
   4. Yoga for Subluxation | [Beginners Training] |
   5. Yoga for Shoulder Joint Tear | [Beginners Training] |
   6. Yoga for Little League Shoulder | [Beginners Training] |
   7. Yoga for Shoulder Impingement | [Beginners Training] |
   8. Yoga for Shoulder Pain | [Beginners Training] |
   9. Yoga for Shoulder Instability | [Beginners Training] |
   10. Yoga for Dislocated Shoulder | [Beginners Training] |
   11. Yoga for Bicep TR | [Beginners Training] |
   12. Yoga for Shoulder Trauma | [Beginners Training] |
   13. Yoga for Fracture (Shoulder Blade) | [Beginners Training] |
   14. Yoga for Clavicle Fracture | [Beginners Training] |
   15. Yoga for Glenoid Fractures | [Beginners Training] |
   16. Yoga for Arthritis (Shoulder) | [Beginners Training] |

Yoga for Knee Pain

   1. Yoga for Osteonecrosis (Knee) | [Beginners Training] |
   2. Yoga for Medial Meniscus Syndrome | [Beginners Training] |
   3. Yoga for Ligament Injuries | [Beginners Training] |
   4. Yoga for Meniscal Injuries | [Beginners Training] |
   5. Yoga for Knee Sprain | [Beginners Training] |
   6. Yoga for Unstable Knee | [Beginners Training] |
   7. Yoga for Baker’s Cyst | [Beginners Training] |
   8. Yoga for Shin Splints | [Beginners Training] |
   9. Yoga for Schlatter Disease | [Beginners Training] |
   10. Yoga for Anterior Knee Pain | [Beginners Training] |
   11. Yoga for Angular Deformities | [Beginners Training] |
   12. Yoga for knock-kneed | [Beginners Training] |
   13. Yoga for Lateral Meniscus Syndrome | [Beginners Training] |
   14. Yoga for Tibial Eminence SA | [Beginners Training] |
   15. Yoga for Knee Arthritis | [Beginners Training] |
   16. Yoga for QT Rupture | [Beginners Training] |
   17. Yoga for MCL Sprain | [Beginners Training] |
   18. Yoga for Meniscal Tears | [Beginners Training] |
   19. Yoga for Knee Injury | [Beginners Training] |
   20. Yoga for Goosefoot Bursitis | [Beginners Training] |

Yoga for Hip Pain

   1. Yoga for Snapping Hip | [Beginners Training] |
   2. Yoga for Transient Osteoporosis | [Beginners Training] |
   3. Yoga for Inflammatory Arthritis | [Beginners Training] |
   4. Yoga for Osteoarthritis | [Beginners Training] |
   5. Yoga for Hip Bursitis | [Beginners Training] |
   6. Yoga for Avascular Necrosis | [Beginners Training] |
   7. Yoga for Hip Dislocation | [Beginners Training] |
   8. Yoga for Hip Labral Tear | [Beginners Training] |
   9. Yoga for Hip Groin Disorders | [Beginners Training] |
   10. Yoga for Subtrochanteric Hip Fracture | [Beginners Training] |
   11. Yoga for Hip Synovitis | [Beginners Training] |
   12. Yoga for Hip Tendonitis | [Beginners Training] |
   13. Yoga for Developmental Dysplasia | [Beginners Training] |
   14. Yoga for CF Epiphysis | [Beginners Training] |
   15. Yoga for Hip Pain | [Beginners Training] |
   16. Yoga for Muscle Strains | [Beginners Training] |
   17. Yoga for F Impingement | [Beginners Training] |
   18. Yoga for Gluteus Medius Tear | [Beginners Training] |
   19. Yoga for Hip Instability | [Beginners Training] |
   20. Yoga for Hip Distraction | [Beginners Training] |
   21. Yoga for Hip Abductor Tears | [Beginners Training] |
   22. Yoga for Irritable Hip | [Beginners Training] |
   23. Yoga for Hip Pointers | [Beginners Training] |
   24. Yoga for LCP Disease | [Beginners Training] |

Yoga for Elbow Pain

   1. Yoga for Forearms Fracture | [Beginners Training] |
   2. Yoga for Bicep Tendon Tear | [Beginners Training] |
   3. Yoga for Elbow Bursitis | [Beginners Training] |
   4. Yoga for Adult Forearm Fractures | [Beginners Training] |
   5. Yoga for Tennis Elbow | [Beginners Training] |
   6. Yoga for Elbow Dislocation | [Beginners Training] |
   7. Yoga for Cubical Tunnel Syndrome | [Beginners Training] |
   8. Yoga for Little League | [Beginners Training] |
   9. Yoga for Elbow Pain | [Beginners Training] |
   10. Yoga for Elbow Sprain | [Beginners Training] |
   11. Yoga for Golfer’s Elbow | [Beginners Training] |

Yoga for Foot & Ankle Pain

   1. Yoga for Foot & Ankle Trauma | [Beginners Training] |
   2. Yoga for Shin Splints | [Beginners Training] |
   3. Yoga for AT Rupture | [Beginners Training] |
   4. Yoga for Ankle Fractures | [Beginners Training] |
   5. Yoga for Osteochondral Injuries | [Beginners Training] |
   6. Yoga for Ankle Sprain | [Beginners Training] |
   7. Yoga for Forefoot Fractures | [Beginners Training] |
   8. Yoga for Plantar Fasciitis | [Beginners Training] |

Yoga for Wrist & Finger Pain

   1. Yoga for Carpal Tunnel Syndrome | [Beginners Training] |
   2. Yoga for Wrist Pain | [Beginners Training] |
   3. Yoga for Trigger Finger | [Beginners Training] |
   4. Yoga for De Quervain’s Tendinosis | [Beginners Training] |
   5. Yoga for Ganglion Cyst | [Beginners Training] |
   6. Yoga for Arthritis (Hand & Wrist) | [Beginners Training] |
   7. Yoga for Finger & Thumb Sprain | [Beginners Training] |
   8. Yoga for Finger Dislocation | [Beginners Training] |
   9. Yoga for Thumb Fracture | [Beginners Training] |
   10. Yoga for Fractures (Hand &Fingers) | [Beginners Training] |
   11. Yoga for Wrist Fracture | [Beginners Training] |
   12. Yoga for Wrist Sprain | [Beginners Training] |